Privaatsusavaldus

(A) See dokument

Kokkuvõte – see dokument

Me suhtume teie isikuandmete kaitsmisse väga tõsiselt. See dokument kirjeldab, kuidas me võime töödelda teie isikuandmeid. Dokumenti võidakse muuta või uuendada, seetõttu kontrollige palun regulaarselt, kas seda on uuendatud.

Zentiva annab selle dokumendi välja enda, oma tütar- ja sõsarettevõtete (edaspidi koos: Zentiva, meie) nimel ning see on mõeldud füüsilistele isikutele väljaspool meie äriühingut, kellega me suhtleme, sealhulgas klientidele, meie veebisaitide külastajatele ning teistele meie toodete ja teenuste kasutajatele (edaspidi koos: teie). Selles dokumendis kasutatud terminid on defineeritud allpool jaotises (T).

Selle dokumendi mõistes on Zentiva isikuandmete vastutav töötleja. Kontaktandmed on esitatud allpool jaotises (S).

Seda dokumenti võidakse muuta või uuendada, et see kajastaks muudatusi meie isikuandmete töötlemise protseduurides või kohalduvates õigusaktides. Soovitame selle dokumendi tähelepanelikult läbi lugeda ja kontrollida regulaarselt seda lehte, et vaadata üle kõik muudatused, mida me võime teha kooskõlas selles dokumendis esitatud tingimustega.

(B) Isikuandmete kogumine

Kokkuvõte – isikuandmete kogumine

Me võime isikuandmeid koguda või saada otse teilt (näiteks kui te võtate ühendust meie toe või kõnekeskustega); meie ja teie vahelise suhte käigus (näiteks kui te midagi ostate); kui te avaldate oma isikuandmeid (näiteks kui te avaldate meie kohta avaliku postituse suhtlusvõrkudes); kui te külastate meie veebisaite; kui te registreerute ükskõik millise meie veebisaidi, toote või teenuse kasutajaks. Me võime teie kohta isikuandmeid saada kakolmandatelt isikutelt (näiteks tervishoiutöötajate kontaktandmete andmebaasidest).

Isikuandmete kogumine: me võime teie kohta isikuandmeid koguda järgmistest allikatest.

 • Andmed, mida te ise esitate. Me võime saada teie isikuandmeid, kui te neid meile esitate (näiteks võime me töödelda isikuandmeid, mida te annate meie operaatoritele, kui te võtate ühendust mõne meie kõnekeskusega, või siis meie esindajatele, kui nad teid külastavad; samamoodi võime me töödelda teie isikuandmeid, kui te esitate päringu meditsiinilise teabe saamiseks või võtate meiega ühendust e-posti teel või muul viisil).
 • Andmed, mida te esitate meie toele. Kui te võtate meie toega ühendust ja esitate teavet ravi kõrvaltoimete kohta, töötleme me selliseid andmeid koos teabega teie kui patsiendi kohta, mis sisaldab vanust, sünnikuupäeva, isikukoodi, vanusegruppi või sugu, kooskõlas oma õigusaktidest tulenevate kohustustega (esitame need ametlikule Euroopa raviandmete baasile).
 • Andmed, mille esitab kolmas isik. Me võime koguda või saada teie isikuandmeid kolmandatelt isikutelt, kes neid meile annavad, eelkõige tasulistest tervishoiutöötajate kontaktandmete andmebaasidest.
 • Andmed suhte kohta. Me võime koguda või saada teie isikuandmeid meie ja teie vahelise tavapärase suhte käigus (näiteks kui me varustame teid või teie tööandjat oma toodetega või kui teie või teie tööandjad tarnivad meile oma tooteid või osutavad teenuseid ning me säilitame neid selle suhtega seotud isikuandmeid).
 • Andmed, mida te avaldate. Mõnel juhul võime me koguda või saada teie isikuandmeid, mille te olete otsustanud avalikustada, seda ka suhtlusvõrkude kaudu (näiteks me võime koguda teavet teie profiili(de)lt suhtlusvõrkudes, kui te lisate sinna meie kohta avaliku postituse).
 • Andmed veebisaitidelt. Me võime koguda või saada teie isikuandmeid, kui te külastate ükskõik millist meie veebisaiti või kasutate veebisaidi kaudu kättesaadavaid funktsioone või ressursse.

(C) Isikuandmete loomine

Kokkuvõte – isikuandmete loomine

Me võime teie kohta isikuandmeid luua (näiteks dokumenteerida teie ja meie vahelist suhtlust).

Me võime teie kohta isikuandmeid ka luua, näiteks dokumenteerida teie ja meie vahelist suhtlust, samuti võivad need olla andmed teie varasemate ostude või eelistuste kohta.

(D) Isikuandmete kategooriad, mida me võime töödelda

Kokkuvõte – isikuandmete kategooriad, mida me võime töödelda

Me võime töödelda: teie identifitseerimisandmeid (näiteks nimi); demograafilisi andmeid (näiteks teie vanus); teie kontaktandmeid (näiteks teie aadress); teie dokumenteeritud nõusolekuid; ostude andmeid; makseandmeid (näiteks teie arve aadress); teavet teiega seotud ravimite kõrvaltoimete kohta; teie meditsiinilist dokumentatsiooni; meie veebisaitidega seotud teavet (näiteks millist tüüpi seadet te kasutate); andmeid teie tööandja kohta (kui see on kohalduv); teavet selle kohta, kuidas te toimite meie sisu või reklaamiga; mis tahes nägemusi ja arvamusi, mida te meile esitate.

Me võime töödelda teie kohta järgmisi isikuandmete kategooriaid.

 • Andmed teie kohta: eesnimi (eesnimed), eelistatud nimi, foto.
 • Demograafilised andmed: sugu, sünnikuupäev/vanus, kodakondsus, perekonnaseis, tiitel, eelistatud keel.
 • Kontaktandmed: postiaadress, kättetoimetamise aadress, telefon, e-posti aadress; isiklike abiliste andmed, kui see on kohalduv; sõnumirakenduse andmed, sõnumiside andmed, suhtlusvõrkude andmed.
 • Dokumenteeritud nõusolekud: dokumenteeritud nõusolekud, mille te võite meile olla andnud, koos kuupäeva ja aja, nõusoleku andmise viisi ja mis tahes seotud teabega (näiteks nõusoleku objekt).
 • Makseandmed: arve andmed, dokumenteeritud maksed, arve aadress, makseviis, pangakonto number, konto omaniku nimi, konto turvaandmed, BACS, SWIFT, IBAN, summa, tasumise kuupäev, kontrollimiste andmed.
 • Üldine meditsiiniline teave: teave teie haiguste kohta, meditsiiniline dokumentatsioon, sealhulgas andmed teie kehakaalu, pikkuse ja vererõhu kohta ning muud asjakohased andmed, raviprotseduure, toitumist, elustiili, alkoholi, tubaka ja narkootikumide tarvitamist puudutavad andmed.
 • Andmed ravimite tarvitamise kohta: andmed teile määratud ravimite ja nende toimete kohta; teave ravimite kohta, mida te olete võtnud või võtate; teave ravikindlustuse kohta.
 • Teave ameti ja eriala kohta: tervishoiutöötajate eriala, amet või tegutsemiskoht ja eelistused.
 • Mainet ja finantsolukorda puudutavad andmed: tarnijate ja klientide kapitaliseosed, süüteod ja karistused, kontakt- ja pangaandmed.
 • Meie veebisaitidega seotud andmed: seadme tüüp, operatsioonisüsteem, brauseri tüüp ja seaded, IP-aadress, keele seaded, veebisaidiga ühenduse loomise kuupäevad ja kellaajad, kasutajanimi ja parool, turvalise sisselogimise andmed, kasutusandmed, üldistatud statistilised andmed.
 • Teave tööandja kohta: kui te suhtlete meiega töövõtjana, siis asjakohases ulatuses teie tööandja nimi, aadress, telefon ja e-posti aadress.
 • Andmed sisu ja reklaami kohta: andmed teie toimingute kohta meie veebireklaamide ja sisuga, andmed teile kuvatud lehtedel oleva reklaami ja sisu kohta, teie mis tahes võimalikud toimingud selle sisu või reklaamiga (sh hiirega üle liikumine ja klõpsamine, teie poolt täidetud vormid (seahulgas vormid, mis jäid lõpuni täitmata ja ära saatmata) ning mis tahes toimingud puutetundliku ekraani kaudu.
 • Vaated ja seisukohad: mis tahes vaated ja seisukohad, mille te otsustate meile saata või postitate avalikult suhtlusvõrkudesse.

(E) Isikuandmete töötlemise õiguslik alus

Kokkuvõte – isikuandmete töötlemise õiguslik alus

Me võime töödelda teie isikuandmeid siis, kui te olete selleks andnud eelnevalt selgesõnalise nõusoleku, kui töötlemine on vajalik meie ja teie vahel sõlmitud lepingu täitmiseks, kui töötlemist nõuab kohalduv õigusakt või kui meil on töötlemiseks kehtiv ja õigustatud huvi.

Isikuandmete töötlemisel selles dokumendis nimetatud eesmärkidel võime me sõltuvalt asjaoludest lähtuda mõnest allpool nimetatud õiguslikust alusest.

 • Nõusolek: me võime töödelda teie isikuandmeid, kui me oleme teilt saanud eelneva selgesõnalise nõusoleku töötlemisega (sellest õiguslikust alusest lähtutakse ainult täiesti vabatahtliku töötlemise korral; sellest ei lähtuta nii või teisiti vajaliku või kohustusliku töötlemise korral).
 • Lepingu täitmine: me võime töödelda teie isikuandmeid, kui see on vajalik seoses mis tahes lepinguga, mille te võite olla meiega sõlminud; sellest õiguslikust alusest lähtume me näiteks siis, kui me toimetame teile kätte kaupa või kui me peame teiega kirjavahetust seoses meie lepingutega.
 • Kohalduvate õigusaktide täitmine: me võime töödelda teie isikuandmeid, kui seda nõuavad kohalduvad õigusaktid. Meil võib olla näiteks kohustus säilitada teavet ravimite kõrvaltoimete kohta. Sellisel juhul säilitame me teavet kõigi kõrvaltoimete kohta, millest te olete meile teatanud meie kõnekeskuste kaudu või muul viisil.
 • Õigustatud huvi: me võime töödelda teie isikuandmeid, kui meil on selleks õigustatud huvi. Igal juhul püüame me, et oleksid täidetud allpool nimetatud tingimused.
  • Töötlemine on kooskõlas õigusaktidega, see on proportsionaalne ja toimub vastavalt selles dokumendis esitatud tingimustele.
  • Meil on töötlemiseks õigustatud ärihuvi.
  • Puudub tõenäoline töötlemise tagajärjel teie huvide, põhiõiguste või -vabaduste riivamise oht.

(F) Tundlikud isikuandmed

Kokkuvõte – tundlikud isikuandmed

Meie ei püüa teie tundlikke isikuandmeid koguda ega muul viisil töödelda. Kui meil on vaja töödelda teie tundlikke isikuandmeid, näiteks teie meditsiinilist dokumentatsiooni või teavet ravimite kõrvaltoimete kohta teie tervisele, töötleme me neid ainult õigustatud huvi alusel, kusjuures me lähtume seejuures kohalduvatest õigusaktidest.

Meie ei püüa tavapärase äritegevuse käigus teie tundlikke isikuandmeid koguda ega muul viisil töödelda. Kui teie tundlikke isikuandmeid on mingil põhjustel vaja töödelda, lähtume me mõnest allpool nimetatud õiguslikust alusest.

 • Kohalduvate õigusaktide täitmine: Me võime töödelda teie tundlikke isikuandmeid, kui seda nõuavad või lubavad kohalduvad õigusaktid (näiteks peame me töötlema andmeid ravimite kõrvaltoimete kohta).
 • Meditsiiniline vajadus: me võime töödelda teie tundlikke isikuandmeid, kui see on vajalik meditsiiniabi andmiseks või tervishoiusüsteemi haldamiseks või kui tuleb tagada kõrge ravimite ohutuse tase (näiteks teavet ravimite kõrvaltoimete kohta võidakse töödelda selleks, et ravimid ei kahjustaks teisi patsiente).
 • Teaduslik vajadus: me võime töödelda teie tundlikke isikuandmeid, kui see on vajalik teaduslikel eesmärkidel (näiteks uute, ohutumate ja paremate ravimite arendamiseks).
 • Nõusolek: me võime töödelda teie tundlikke isikuandmeid, kui me oleme kooskõlas kohalduvate õigusaktidega saanud teilt eelneva selgesõnalise nõusoleku oma tundlike isikuandmete töötlemisega (sellest õiguslikust alusest lähtutakse ainult täiesti vabatahtliku töötlemise korral; sellest ei lähtuta nii või teisiti vajaliku või kohustusliku töötlemise korral).

Kui te esitate meie ükskõik millise teise andmesubjekti tundlikke isikuandmeid, peate te tagama, et te esitate need kooskõlas õigusaktidega ja me võime selliste tundlike isikuandmete töötlemisel lähtuda mõnest eespool nimetatud õiguslikust alusest.

(G) Eesmärgid, millel me võime teie isikuandmeid töödelda

Kokkuvõte – eesmärgid, millel me võime teie isikuandmeid töödelda

Me võime teie isikuandmeid töödelda järgmistel eesmärkidel: teie varustamine toodetega ja teile teenuste osutamine, ravimite võimalike kõrvaltoimete teatiste Euroopa andmebaasi andmete esitamine, kohalduvate õigusaktide täitmine, oma toodete ja teenuste paremaks muutmine, oma klientide ohutuse tagamine, oma veebisaitide pidamine, teiega suhtlemine, meie IT-süsteemide haldamine, finantsjuhtimine, uuringute tegemine, oma ruumide ja süsteemide turvalisuse tagamine, vajadusel uurimine, oma veebisaitide paremaks muutmine.

Me võime teie isikuandmeid töödelda allpool nimetatud eesmärkidel, lähtudes kohalduvatest õigusaktidest.

 • Teie varustamine toodetega ja teile teenuste osutamine: meie toodete, teenuste ja veebisaitide pakkumine, toodete ja teenuste pakkumine soovi avaldamisel, reklaamesemete pakkumine soovi avaldamisel, suhtlemine teiega seoses selliste toodete ja teenustega. See võib hõlmata näiteks meie poolt teie andmete töötlemist teie ostetud kauba saatmiseks, teile arve saatmiseks jne.
 • Teabe esitamine kõrvaltoimete kohta: me oleme kohustatud esitama teie isikuandmeid Euroopa andmebaasi, kui te teatate ravimite kõrvaltoimetest. Kui te esitate meile oma kontaktandmed, siis edastame me ka need hilisemaks kasutamiseks.
 • Kohalduvate õigusaktide täitmine: meie suhtes kehtivate arvukate õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmine, näiteks meie ravimite vastunäidustuste jälgimine, teie meditsiinilise dokumentatsiooni pidamine eespool nimetatud õigusaktidest tulenevate nõuete täitmiseks, selle dokumentatsiooni kasutamine pädevate asutuste poolt läbiviidava uurimise korral või muu suhtluse käigus avaliku võimu asutustega.
 • Koostöö süvendamine tervishoiutöötajatega: me töötleme tervishoiutöötajate poolt meile edastatud isikuandmeid, et hinnata, millist liiki ravimeid me peaksime pakkuma, spetsiaalsete hinnasoodustuste, programmide jne ettevalmistamiseks jne. Samuti töötleme me tervishoiutöötajate poolt meile edastatud isikuandmeid, et süvendada nendega koostööd, näiteks kutsudes neid meie konverentsidele, ekspertide kogudesse jne.
 • Bioekvivalentsuse uuringute tegemine: me võime töödelda teie isikuandmeid bioekvivalentsuse uuringute tegemisel koos organisatsioonidega, mis tegelevad kliiniliste ja lepinguliste uuringutega.
 • Oma klientidele osutatavate teenuste parandamine: me võime kasutada teie isikuandmeid oma teenuste parandamiseks, teile olulisemate kaupade pakkumiseks ja paremate pakkumiste tegemiseks.
 • Klientidele teenuste osutamiseks: et võiksime osutada teile võimalikult häid teenuseid, võiksime aidata teil lahendada mis tahes probleeme ning soovitada oma kaupu ja teenuseid.
 • Teie sobivuse kontrollimiseks: kui mõni meie toode või sisu on mõeldud ainult teatud kliendirühmale (näiteks tervishoiutöötajatele), siis peame me töötlema teie isikuandmeid, et teha kindlaks, kas need tooted või sisu on teie jaoks mõeldud.
 • Nõuete täitmise kontrollimine: meie õigusaktide järgimise kohustuse täitmine, sealhulgas „tunne oma klienti“ tüüpi kontrollimised, teie isiku tuvastamine ja kontrollimine (seda ka krediidiinfoagentuure kasutades), riigi või jõustruktuuride poolt peetavatesse karistusregistritesse kantuse ja muude juriidiliste piirangute kontrollimine.
 • Meie veebisaidid: meie veebisaitide pidamine ja haldamine, sisu pakkumine, reklaami ja muu teabe pakkumine teile, suhtlemine teiega meie veebisaitide kaudu, teie teavitamine mis tahes muudatustest meie veebisaitide, toodete või teenuste juures.
 • Suhtlus: teiega suhtlemine mis tahes vahendite kaudu (sealhulgas e-posti, telefoni, tekstisõnumite, suhtlusvõrkude, posti teel või isiklikult), edastades uudiseid ja muud teavet, mis võiks teid huvitada, kusjuures selliseid teateid tuleb teile esitada kooskõlas kohalduvate õigusaktidega; teie kontaktandmete säilitamine ja hoidmine vastavalt vajadusele; teie eelneva vabatahtliku nõusoleku saamine vastavalt vajadusele.
 • Side ja infotehnoloogia: meie sidesüsteemide haldamine, IT-turvasüsteemide kasutamine, IT-turvalisuse kontrollimine.
 • Tervisekaitse ja ohutus: tervisekaitse ja ohutuse hindamine ning dokumenteerimine, kohalduvate õigusaktide täitmise tagamine.
 • Finantsjuhtimine: müük, rahandus, siseauditid, edasimüüjate haldamine.
 • Uuringud: teiega ühenduse võtmine, et saada teada teie arvamust meie toodete ja teenuste kohta.
 • Turvalisus: meie ruumide füüsiline turvamine (sh meie ruumides toimuvate külastuste registreerimine ja turvakaamerate pildi salvestamine) ja elektrooniline turvamine (sealhulgas sisselogimiste ja juurdepääsu üksikasjade dokumenteerimine).
 • Uurimine: reeglite rikkumiste ja kuritegude avastamine, uurimine ja ennetamine kooskõlas kehtivate kohalduvate õigusaktidega.
 • Õigusmenetlused: õigusaktidest tulenevate õiguste tõestamine, kasutamine ja kaitsmine.
 • Meie veebisaitide ja toodete parandamine: meie veebisaitide või toodetega seotud probleemide tuvastamine, veebisaitide või toodete paremaks muutmise kavandamine, uute veebisaitide või toodete loomine.

(H) Isikuandmete avaldamine kolmandatele isikutele

Kokkuvõte – isikuandmete avaldamine kolmandatele isikutele

Me võime avaldada teie isikuandmeid kohtu- ja haldusasutustele, meie välisele volitatud töötlejale ja tema alltöövõtjatele, vajadusel igale isikule seoses õigusmenetlusega, vajadusel igale isikule kuritegude avastamiseks, uurimiseks või ennetamiseks, igale meie ettevõtte ostjale, kõigile meie veebisaitidel kasutatavate reklaamide, pistikprogrammide või sisu
kolmandatest pooltest pakkujatele.

Me võime Zentiva kontserni kuuluvatele teistele subjektidele avaldada isikuandmeid õigustatud ärilistel eesmärkidel (sealhulgas meie veebisaitide pidamiseks ning teie varustamiseks kaupadega ja teile teenuste osutamiseks) ja kooskõlas kohalduvate õigusaktidega. Täielik loend Zentiva kontserni kuuluvatest subjektidest, kes võivad saada juurdepääsu isikuandmetele allpool jaotises (S).
Lisaks sellele võime avaldada isikuandmeid:

 • teile ja teie määratud esindajatele, kui see on kohalduv;
 • kohtu- ja haldusasutustele, kui see on nõutav õigusaktidest tulenevalt või vastava asutuse korralduse tõttu, või kohalduvate õigusaktide rikkumisest või selle kahtlusest teatamiseks;
 • meie välisele volitatud töötlejale, kes on praegu Genpact International Inc., 40 Old Ridgebury Road, Third Floor, Danbury, CT 06810, Ameerika Ühendriigid, ning kes laseb omakorda isikuandmeid töödelda oma alltöövõtjatel, kusjuures osa neist võib tegutseda väljaspool EMPi, näiteks USAs ja Indias. Täpsemat teavet äriühingu Genpact International Inc. ja selle alltöövõtjate kohta leiate aadressilt [http://www.genpact.com/about-us/privacy];
 • raamatupidajatele, audiitoritele, juristidele ja teistele äriühingu Zentiva välistele erialastele nõustajatele, kellel on lepingust tulenev konfidentsiaalsuse säilitamise kohustus;
 • teistele välistele volitatud töötlejatele (näiteks makseteenuste osutajatele, veofirmadele jne), kes asuvad ükskõik kus maailmas, kusjuures täidetud peavad olema selles jaotises (H) allpool esitatud nõuded;
 • igale pädevale isikule, kriminaaluurimisasutusele või kohtule mahus, mis on vajalik õigusaktidest tulenevate õiguste tõestamiseks, kasutamiseks või kaitsmiseks;
 • igale pädevale isikule kuritegude ennetamiseks, uurimiseks, avastamiseks või nende eest vastutusele võtmiseks või karistamiseks;
 • igale välisele firma ostjale (ostjatele), kui me soovime oma ettevõtte või vara (kõik või osa sellest) müüa või võõrandada (samuti firma ümberkorraldamise, lõpetamise ja likvideerimise korral);
 • igale asjakohasele välisele teenusepakkujale, kui meie veebisaitidel kasutatakse välist reklaami, pistikprogramme või sisu. Kui te otsustate teha mõne sellise reklaami, pistikprogrammi või sisuga toiminguid, siis võidakse teie isikuandmeid jagada vastava välise teenusepakkujaga. Enne kui te teete mõne toimingu selle kolmanda isiku reklaami, pistikprogrammi või sisuga, soovitame lugeda läbi tema andmekaitse põhimõtted.

Kui me kaasame teie isikuandmete töötlemisse välise volitatud töötleja, siis kehtivad tema suhtes siduvad lepingulised kohustused: (i) töödelda isikuandmeid ainult kooskõlas meie eelnevate kirjalike juhistega; (ii) rakendada meetmeid isikuandmete konfidentsiaalsuse tagamiseks ja nende kaitsmiseks. Lisaks kehtivad tema suhtes kõik muud kohalduvatest õigusaktidest tulenevad nõuded.

(I) Profileerimine

Kokkuvõte – profileerimine

Teie isikuandmete töötlemine võib hõlmata automatiseeritud otsuste tegemist, sealhulgas profileerimist.

Teie isikuandmete töötlemine võib hõlmata automatiseeritud otsuste tegemist, sealhulgas profileerimist, mida tehakse järgmistel eesmärkidel.

Profileerimistegevus Profileerimistegevuse loogika Tagajärjed teie jaoks

Tervishoiutöötajate profileerimine

Me analüüsime oma suhtlust tervishoiutöötajatega, et võiksime võtta nendega ühendust seoses kõige olulisemate toodetega ja teha neile pakkumisi, mis oleksid nende jaoks kõige soodsamad.

Kui te olete tervishoiutöötaja, siis võib see asjaolu mõjutada meie poolt teilt nõutavat tasu ja meie teile mõeldud pakkumiste sisu.

Kohandatud hinnasoodustused

Me analüüsime oma klientide ostude tegemist ja huvisid. Seda teavet analüüsitakse selleks, et määrata kindlaks kõige soodsamad kampaaniad ja hinnasoodustused, mida klientidele pakkuda.

Kui te olete meie otseklient, võib profileerimine tähendada seda, et te saate hinnasoodustusi, mida ei pakuta teistele isikutele, ning teised isikud saavad hinnasoodustusi, mida ei pakuta teile.

(J) Isikuandmete edastamine välismaale

Kokkuvõte – isikuandmete edastamine välismaale

Me võime edastada teie isikuandmeid teistes riikides asuvatele vastuvõtjatele. Kui me edastame isikuandmeid EMPst vastuvõtjale väljaspool EMPd asuval territooriumil, mis ei ole piisavat kaitset pakkuv jurisdiktsioon, teeme me seda standardsete andmekaitseklauslite
alusel.

Meie äritegevuse rahvusvahelise iseloomu tõttu võib juhtuda, et meil on seoses selles dokumendis nimetatud eesmärkidega vaja edastada teie isikuandmeid kontserni Zentiva teistele subjektidele ja kolmandatele isikutele, nagu seda on kirjeldatud eespool jaotises (H) (eelkõige meie volitatud töötlejale, äriühingule Genpact). Sel põhjusel võime edastada teie isikuandmeid teistesse riikidesse, kus võivad kehtida teistsugused õigusaktid ja andmekaitsenõuded kui teie asukohariigis. Tavaliselt edastame me andmeid USAsse või Indiasse.

Kui me edastame isikuandmeid EMPst vastuvõtjale väljaspool EMPd asuval territooriumil, mis ei ole piisavat kaitset pakkuv jurisdiktsioon, teeme me seda standardsete andmekaitseklauslite alusel. Meie standardsete andmekaitseklauslite eksemplari saamiseks võite soovi avaldada allpool jaotises (S) esitatud kontaktandmetel.

Juhime teie tähelepanu sellele, et kui te edastate mis tahes isikuandmeid otse väljaspool EMPd asuvale Zentiva üksusele, ei vastuta me selle isikuandmete edastamise eest. Alates teie isikuandmete saamise hetkest töötleme me neid aga vastavalt selle dokumendi sätetele.

(K) Andmeturve

Kokkuvõte – andmeturve

Oleme rakendanud teie isikuandmete kaitsmiseks kohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid. Palun hoolitsege meile isikuandmeid saates, et see toimuks turvaliselt.

Oleme kooskõlas asjakohaste õigusaktidega rakendanud kohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid teie isikuandmete kaitsmiseks juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata avalikustamise või neile juurdepääsu, samuti muu ebaseadusliku või volitamata töötlemise vastu.

Kuna internet on avatud süsteem, ei ole teabe edastamine selle kaudu täiesti turvaline. Kuigi me oleme rakendanud teie isikuandmete kaitsmiseks kõiki mõistlikke meetmeid, ei saa me garanteerida teie nende andmete turvalisust, mida te saadate meile interneti kaudu – iga selline edastamine toimub teie vastutusel ning te olete kohustatud tagama, et te saadaksite meile kõiki isikuandmeid turvaliselt.

(L) Andmete õigsus

Kokkuvõte – andmete õigsus

Me teeme kõik mõistlikud jõupingutused, et tagada teie isikuandmete õigsus ja ajakohasus ning kustutamine või parandamine, kui me avastame neis vead. Kui meie käsutuses olevad teie isikuandmed ei ole õiged või ajakohased, andke palun sellest meile teada.

Me teeme kõik mõistlikud jõupingutused, et:

 • teie isikuandmed, mida me töötleme, oleksid õiged ja vajadusel ka ajakohastatud;
 • kõik teie isikuandmed, mida me töötleme ja mis ei ole õiged (töötlemise eesmärgist lähtudes), kustutataks või parandataks kohe.

Me võime teilt paluda oma isikuandmete õigsuse kinnitamist. Te võite meiega alati ühendust võtta, et paluda meil ebaõiged isikuandmed parandada või kustutada. Täpsemat teavet leiate teie õigusaktidest tulenevatele õigustele pühendatud osast.

(M) Võimalikult väheste andmete põhimõte

Kokkuvõte – võimalikult väheste andmete põhimõte

Me teeme kõik mõistlikud jõupingutused, et töödelda teie isikuandmeid ainult vajalikus mahus.

Me teeme kõik mõistlikud jõupingutused, et töödelda ainult neid teie isikuandmeid, mis on mõistlikult vajalikud seoses selles dokumendis nimetatud eesmärkidega.

(N) Andmete säilitamine

Kokkuvõte – andmete säilitamine

Me teeme kõik mõistlikud jõupingutused, et teie isikuandmeid säilitataks ainult nii kaua, kui see on vajalik seoses mõne seadusliku eesmärgiga.

Me teeme kõik mõistlikud jõupingutused, et teie isikuandmeid töödeldaks ainult nii kaua, kui see on vajalik selles dokumendis nimetatud eesmärkide täitmiseks. Isikuandmete säilitamise aja määramise aluseks on järgmised kriteeriumid:

(1) me säilitame teie isikuandmeid tuvastamist võimaldavas vormis ainult nii kaua, kui:

(a) meil on teiega kestev suhe (näiteks kui te tellite meilt kaupa, me osutame teile teenuseid või meil on pikaajaline kestev suhe);

(b) me oleme õigusaktidest tulenevalt kohustatud teie isikuandmeid säilitama (näiteks ravimite kõrvaltoimete kohta, teie meditsiinilisi andmeid ja muud dokumentatsiooni);

(c) teie isikuandmed on vajalikud õigusaktidest tulenevatel eesmärkidel vastavalt sellele dokumendile (näiteks kui te võtate ühendust meie toega ja meil on õigustatud huvi vastavaid isikuandmeid töödelda, et võiksime pakkuda teile kõige sobivamat abi ning muuta oma tooteid ja teenuseid paremaks);

pluss:

(2) aja jooksul:

(a) mil kestab mis tahes aegumisperiood (st mis tahes ajavahemik, mille jooksul võib ükskõik milline isik esitada meie vastu teie isikuandmetega seotud nõude või ükskõik milline amet alustada haldus- või muud menetlust, milles võivad teie isikuandmed olla olulised);

(b) veel kaks (2) kuud pärast sellise aegumisperioodi möödumist (et meil oleks juhul, kui mõni isik esitab nõude aegumisperioodi lõpus, piisavalt aega nende isikuandmete tuvastamiseks, mida nõue puudutab, või et meil oleks veel alles asjakohane dokumentatsioon, kui mõni amet alustab menetlust);

ning:

(3) me võime jätkata teie isikuandmete töötlemist vajaliku aja jooksul, kui esitatakse mis tahes nõuded või algatatakse muu õiguslik menetlus.

Eespool punktides (a) ja (b) nimetatud ajavahemikul piirame me teie isikuandmete töötlemise nende säilitamise ja jätkuva turvalisuse tagamisega, välja arvatud juhtudel, kui neid on vaja hinnata seoses mis tahes nõude või kohalduvates õigusaktides sätestatud kohustusega.

Eespool punktides (1), (2) ja (3) nimetatud tähtaegade möödumisel kohalduvas ulatuses me kas:

 • kustutame või hävitame vastavad isikuandmed;
 • või anonümiseerime asjakohased isikuandmed.

(O) Õigusaktides sätestatud õigused

Kokkuvõte – õigusaktides sätestatud õigused

Vastavalt asjakohastele õigusaktidele võib teil olla terve rida teie isikuandmete töötlemist puudutavaid õigusi, sealhulgas: õigus mitte esitada meile oma isikuandmeid, õigus tutvuda oma isikuandmetega; õigus nõuda ebatäpsuste parandamist; õigus nõuda oma isikuandmete kustutamist või nende töötlemise piiramist; õigus esitada vastuväide oma isikuandmete töötlemisele; õigus lasta kanda oma isikuandmed asjakohases mahus üle teisele vastutavale töötlejale; õigus oma nõusolek tagasi võtta; õigus esitada oma isikuandmete töötlemise kohta kaebusi andmekaitsega tegelevale järelevalveasutusele. Me võime nõuda teilt oma isiku tõendamist, enne kui me võimaldame teil neid õigusi kasutada.

Vastavalt asjakohastele õigusaktidele võib teil olla terve rida teie isikuandmete töötlemist puudutavaid õigusi, sealhulgas:

 • õigus mitte esitada meile oma isikuandmeid (juhime aga teie tähelepanu sellele, et me ei pruugi suuta tagada teile kõiki oma veebisaitide, toodete või teenustega seotud eeliseid, kui te meile oma isikuandmeid ei esita – näiteks ei pruugi meil ilma vajalike andmeteta olla võimalik täita teie tellimusi);
 • õigus tutvuda oma isikuandmetega või saada nende koopiat koos teabega isikuandmete olemuse, töötlemise ja avaldamise kohta;
 • õigus nõuda mis tahes ebatäpsuste parandamist teie asjakohastes isikuandmetes;
 • õigus nõuda vastavate põhjuste olemasolul:
  • enda asjakohaste isikuandmete kustutamist;
  • enda asjakohaste isikuandmete töötlemise piiramist;
 • õigus esitada vastavate põhjuste olemasolul vastuväide enda asjakohaste isikuandmete töötlemisele meie poolt või meie nimel, eelkõige seoses otseturundusega;
 • õigus lasta kanda oma teatud asjakohased isikuandmed üle teisele vastutavale töötlejale võimalikus mahus ning struktureeritud, levinud ja masintöödeldavas vormingus;
 • kui me töötleme teie isikuandmeid teie nõusoleku alusel, siis õigus see nõusolek tagasi võtta (seejuures ei puuduta nõusoleku tagasivõtmine mis tahes töötlemise seaduslikkust, mis on toimunud enne päeva, mil me saime teate nõusoleku tagasivõtmise kohta, ega takista teie isikuandmete töötlemist muul võimalikul õiguslikul alusel);
 • õigus esitada oma asjakohaste isikuandmete töötlemise kohta kaebusi andmekaitsega tegelevale järelevalveasutusele (eelkõige selle ELi liikmesriigi asutusele, kus te elate või töötate või kus võimalik rikkumine aset leidis).

See ei piira teie õigusaktidest tulenevaid õigusi.

Kui te soovite mõnda neist õigustest kasutada või kui teil on küsimusi nende õiguste või selle dokumendi mis tahes muu sätte või siis oma isikuandmete töötlemise kohta, pöörduge palun meie poole allpool jaotises (S) sisalduvatel kontaktandmetel. Juhime teie tähelepanu sellele, et:

 • me võime nõuda teilt oma isiku tõendamist, enne kui me võimaldame teil neid õigusi kasutada;
 • kui teie taotlus nõuab muude asjaolude tuvastamist (näiteks kas mis tahes töötlemine on vastuolus asjakohaste õigusaktidega), vaatame me teie taotluse läbi mõistliku aja jooksul, enne kui otsustame edasise tegutsemise üle;
 • kui me töötleme isikuandmeid õigusaktides sätestatud kohususte tõttu, siis võib juhtuda, et me ei saa teie taotlust rahuldada.

(P) Küpsised ja teised sarnased tehnoloogiad

Kokkuvõte – küpsised ja teised sarnased tehnoloogiad

Me võime teie isikuandmeid töödelda küpsiste salvestamise või lugemise ning muude sarnaste tehnoloogiate abil.

Kui te külastate mõnd veebisaiti, võime me teie nõusolekul, kui see on vastavalt õigusaktidele vajalik, salvestada teie seadmesse küpsiseid (väikesi andmefaile) või lugeda sinna juba salvestatud küpsiseid. Me kasutame küpsiseid selleks, et salvestada teavet teie seadme ja brauseri ning mõnel juhul ka eelistuste ja veebisaidi kasutamise harjumuste kohta. See võib hõlmata selle analüüsimist, kuidas külastajad meie veebisaitidel toimivad, et võiksime muuta veebisaitide kasutamist meeldivamaks ning pakkuda teile asjakohasemat sisu ja olulisemaid kaupu.

Me võime teie isikuandmeid töödelda küpsiste ja muude sarnaste tehnoloogiate.

(Q) Kasutustingimused

Kokkuvõte – kasutustingimused

Igasuguse meie veebisaitide kasutamise korral kehtivad www.zentiva.ee/gdpr

Igasuguse meie veebisaitide, toodete või teenuste kasutamise korral kehtivad www.zentiva.ee/gdpr. Soovitame kasutustingimusi regulaarselt kontrollida, et vaadata üle kõik muudatused, mida me võime teha.

 (R) Otseturundus

 Kokkuvõte – otseturundus

Me võime töödelda teie isikuandmeid, et võtta teiega ühendust teabe pakkumiseks meie toodete ja teenuste kohta, mis teid võivad huvitada. Te võite sellest alati tasuta loobuda.

Me võime töödelda teie isikuandmeid, et võtta teiega ühendust e-posti, telefoni või otsepostituse kaudu või muus vormis ning pakkuda teile teavet meie toodete ja teenuste kohta, mis teid võivad

huvitada. Kui me pakume teile tooteid või teenuseid, võime me saata teile teavet meie toodete ja teenuste ning ettevalmistamisel olevate kampaaniate kohta ja muud teavet, mis teid võib huvitada, kasutades kontaktandm

eid, mille te meile esitasite, ning lähtudes alati õigusaktidest.

Te võite end meie reklaami saatmise e-posti loendist alati eemaldada – piisab, kui klõpsate lingil „unsubscribe“ (loobumine), mis sisaldub kõigis meie e-posti teel saadetavates reklaamides. Kui te loobute, ei saada me teile enam e-posti teel reklaami, kuid me võime teiega ühendust võtta niivõrd, kui see on vajalik seoses mis tahes toodete või teenustega, mille saamiseks te olete soovi avaldanud.

(S) Kontaktandmed

Kokkuvõte – kontaktandmed

Te võite meiega ühendust võtta kirja, telefoni või e-posti teel.

Kui teil on märkusi, küsimusi või kahtlusi seoses selles dokumendis sisalduva teabega või mis tahes muid küsimusi isikuandmete töötlemise kohta meie poolt või meie nimel, võtke palun meiega ühendust:

Michal Merta, MBA, MSc., LL.M (Data Protection Officer)
dpo@zentiva.com
Phone: +420 234 363 666

 

IA kaasvastutava töötleja nimi ja aadress Rg-kood

Zentiva Group, a.s, U Kabelovny 130, Praha, Czech Republic

28446640

Zentiva, k.s., U Kabelovny 130, Praha, Czech Republic

49240030

Zentiva GmbH, Leonard Bernstein Strasse 10, Wien, Austria

FN 129221G

Zentiva Bulgaria Branch, 53-55 Gen. Totleben blvd.Sofia; Bulgaria

205052992

Zentiva Group a.s Eesti Filiaal, Tartu mnt 13, Tallinn, Estonia

14455359

Zentiva France, 35 rue du Val de Marne, Paris

RCS 407710474

Zentiva Pharma GmbH, 50 Brüningstrasse, Frankfurt am Main, Germany

HRB 95544

Winthrop Arzneimittel GmbH, 50 Brüningstrasse, Frankfurt am Main, Germany

HRB 99575

Zentiva HU Kft,To utca 1-5 1045 Budapest – Hungary

0109876879

Zentiva s.r.l, Viale Bodio n° 37/B, 20158 Milano – Italia

3510 94

Zentiva Group a.s Filiale Latvija, Gertrudes Street 10/12, Central District, Riga, LV-1010 Latvia

40203133064

Zentiva Group a.s Lietuvos Filialas, Jogailos Street 9; Vilnius, Lithuania

304802584

Zentiva Polska Sp. z.o.o (newco renamed), North Gate Buildings, 17 UI Bonifraterska 17, 00-203, Warszawa, Poland

0000691403

Zentiva Portugal, Lda, Miraflores Premium I Alameda Fernão Lopes, 16 A - 8º piso A, 1495-190 Algés, Portugal

503103551

Zentiva S.A,Theodor Pallady street, 50 District 3, Bucharest Romania

336206

Limited Liability company Zentiva Farma, Tserskaya Street 22, 125009 Moscow – Russia

1047796006587

Zentiva International a.s, Einsteinova 24, Bratislava, Slovakia

35687355

Zentiva, a.s, Einsteinova 24, Bratislava, Slovakia

31411771

Helvepharm AG, Walzmühlestrasse 60, Frauenfeld Switzerland

105859562

Zentiva Pharma UK Limited, 12 New Fetter Lane, London EC4A 1JP

02158996

(T) Definitsioonid

 • Piisavat kaitset pakkuv jurisdiktsioon on jurisdiktsioon, mille Euroopa Komisjon on nõuetekohaselt määranud isikuandmetele piisavat kaitset pakkuvaks jurisdiktsiooniks.
 • Küpsis on väike fail, mis salvestatakse teie seadmesse, kui te külastate mõnd veebisaiti (sealhulgas meie veebisaite). Kui selles dokumendis on juttu küpsistest, hõlmab see ka analoogilisi tehnoloogiaid, näiteks veebimajakaid ja nn clear GIF.
 • Vastutav töötleja on subjekt, kes määrab kindlaks, kuidas ja miks isikuandmeid töödeldakse. Paljudes jurisdiktsioonides kannab vastutav töötleja peamist vastutust andmekaitset puudutavate õigusaktide täitmise eest.
 • Andmekaitsega tegelev järelevalveasutus on sõltumatu riigiamet, millele on seadusega antud ülesandeks pidada järelevalvet andmekaitset puudutavate õigusaktide täitmise üle.
 • EMP on Euroopa Majanduspiirkond.
 • Tervishoiutöötaja on isik, kes töötab tervishoiu ja meditsiini alal või seotud valdkondades. Tegu võib olla näiteks arsti, haiglatöötaja või apteekriga.
 • Isikuandmed on teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada, eelkõige sellise identifitseerimistunnuse põhjal nagu nimi, isikukood, asukohateave, võrguidentifikaator või selle füüsilise isiku ühe või mitme füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse tunnuse põhjal.
 • Töötlemine on mis tahes automatiseeritud või automatiseerimata toiming isikuandmetega, nagu kogumine, dokumenteerimine, korrastamine, struktureerimine, säilitamine, kohandamine ja muutmine, päringute tegemine, lugemine, kasutamine, edastamise, levitamise või muul moel kättesaadavaks tegemise teel avalikustamine, ühitamine või ühendamine, piiramine, kustutamine või hävitamine.
 • Volitatud töötleja on ükskõik milline isik või subjekt, kes töötleb isikuandmeid vastutava töötleja jaoks (välja arvatud vastutava töötleja töötajad).
 • Profileerimine on igasugune isikuandmete automatiseeritud töötlemine, mis hõlmab isikuandmete kasutamist füüsilise isikuga seotud teatavate isiklike aspektide hindamiseks, eelkõige selliste aspektide analüüsimiseks või prognoosimiseks, mis on seotud asjaomase füüsilise isiku töötulemuste, majandusliku olukorra, tervise, isiklike eelistuste, huvide, usaldusväärsuse, käitumise, asukoha või liikumisega.
 • Asjakohased isikuandmed on need isikuandmed, mille suhtes me oleme vastutav töötleja.
 • Tundlikud isikuandmed on isikuandmed, mis paljastavad rassilist ja etnilist päritolu, poliitilisi vaateid, religioosseid või filosoofilisi veendumusi ning ametiühingusse kuulumist, samuti andmed füüsilise või vaimse tervise, seksuaalelu ning süüteoasjades süüdimõistvate kohtuotsuste ja süütegude kohta, olgu see siis tegelik või arvatav, isikukood ning kogu muu teave, mida loetakse vastavalt asjakohastele õigusaktidele tundlikuks.
 • Standardsed andmekaitseklauslid on Euroopa Komisjoni poolt vastu võetud või andmekaitsega tegeleva järelevalveasutuse poolt vastu võetud ja Euroopa Komisjoni poolt heaks kiidetud andmete edastamise näidistingimused.
 • Veebisait on ükskõik milline veebisait, mida me peame või hooldame või mida peetakse või hooldatakse meie nimel.