Meie kohustused

VÕTAME ENDALE KOHUSTUSE

Meie missioonid ja väärtused

Zentiva on kvaliteetsete ja soodsate retseptiravimite ja kaubamärkide juhtiv arendaja ja tarnija. Zentiva kasvades jõuavad vajalikud ravimid suurema hulga inimesteni. Meie äritegevus põhineb usaldusel ja vastutusel patsientide suhtes, mis on kogu meie tegevuse keskmes. Zentiva on kehtestanud kuus jagatud supervõimet, mis on aluseks väärtustele ja käitumisele, mida oma meeskonnalt ootame ja mille põhjal ehitame üles hästitoimiva ettevõtte, mille üle võime kõik uhkust tunda.

Meie eetikapõhimõtted

Üks meie supervõimetest on vastutustundlikkus ja see seisneb õiges käitumises, mis on meie eetikakoodeksi keskmes. Meie meeskond on põhjalikult läbinud ettevõtte eetikakoodeksi koolituse, mida toetab meie vastavusprogramm ja probleemidest teavitamise kultuur. Jagame oma eetikakoodeksit partneritega, et nad tunneksid meie väärtusi, kohustusi ja eetikapõhimõtteid. Eetikakoodeks.

Meie roll vastutustundliku kodanikuna

Näeme Zentivat tuleviku lahutamatu osana ja oleme teadlikud oma vastutusest. Iga meie otsus mõjutab tulevikku, seetõttu tegutseme juba täna, et tagada jätkusuutlik tulevik, kus kõigil on õigus saada vajalikke ravimeid. Oleme pühendunud oma inimeste ning meie teenuste kasutajate, partnerite ja planeedi eest hoolitsemisele. Lugege rohkem meie ettevõtluskodaniku strateegia kohta.

Mitmekesisus ja kaasamine

Igaüks meist on ainulaadne ja erinev, kuid meid seob ühine missioon arendada ja tarnida kvaliteetseid ja soodsaid retseptiravimeid ja kaubamärke, et aidata inimestel hästi elada. Usume Zentivas, et meie mitmekesisus on suurepärane energia ja jõu allikas, ning kõik peaksid tundma, et nad on teretulnud, jääma truuks iseendale ja panustama võimalikult palju. Lugege lisaks meie pühendumusest mitmekesisusele, kaasamisele, võrdsusele ja kuuluvusele. Mitmekesisus ja kaasamine

Inimõigused ja tänapäevase orjapidamise vastane võitlus

Zentiva ning kõik selle töötajad, juhatuse liikmed, tütar- ja sidusettevõtjad austavad ja toetavad inimõiguste kaitset kogu oma äritegevuse raames, laiendades seda ahelas allpool meie partnerite tegevusele ja tavadele ning ülevalpool meie tarneahelas ja hankevõrgustikus, nagu on ette nähtud inimõiguste ülddeklaratsioonis. Lugege lisaks meie pühendumusest inimõigustele ja tänapäevase orjapidamise vastasele võitlusele.

Täidame ettevõttena regulaarselt hoolsuskohustust, et tuvastada ja hinnata inimõiguste austamisega seotud võimalikke mõjusid ja riske. Hindamine hõlmab meie oma tegevust, väärtusahelat (sealhulgas partnereid ja tarnijaid) ning äritegevuse ja ettevõtte arendamise valdkonda. Oleme kehtestanud inimõiguste põhimõtted, vastutustundliku hankimise põhimõtted ja tarnijate tegevusjuhendi. Zentiva julgustab kõiki sõltumatult ja konfidentsiaalselt meiega ühendust võtma. Probleemid ja küsimused vaatab läbi meie üleilmne personalitöö meeskond ning oma panuse annab vastavuskontrolli meeskond.

Altkäemaksu- ja korruptsioonivastane võitlus

Kogu Zentiva äritegevus on täielikult kooskõlas kohaldatavate õigusaktide ja meie eetikakoodeksiga. Meil valitseb kõikides suhetes ja äritehingutes täisleppimatus korruptsiooniga.

Lisateavet leiate meie altkäemaksuvastastest põhimõtetest.

Nõuetekohane hoolsus

Zentiva teeb koostööd ainult kvalifitseeritud, hea mainega kolmandate isikutega, kes järgivad täiel määral meie väärtusi ja põhimõtteid. Zentiva hoolsuskohustuse protsessiga tagatakse, et asjaomane teave vaadatakse üle ning võetakse kolmandate isikute kaasamisel, valimisel ja hindamisel nõuetekohaselt arvesse. See on seotud ka meie vastutustundliku hankimise programmiga.

Meie riski ja olulisuse hindamise käsitlus

Zentival on töökindel ettevõtte riski ja olulisuse hindamise juhtimismehhanism. Järgime neljaastmelist protsessi, mis hõlmab konsolideerimist, prioriteetide seadmist, plaani koostamist ja täideviimist. Tähtsamad riskid lisatakse edasiseks jälgimiseks meie riskijuhtimise tabelisse. Tabelis hinnatakse tuvastatud riskide tõenäosust, mõju ja praeguse kontrolli tõhusust. Siit leiate meie protsessi ja üldise raamistiku üksikasjad.

Valdkonnad, mille olulisust hindame regulaarselt, hõlmavad varustuskindlust ja tarneahela üldist jätkusuutlikkust, tootearendust ja toodete turuleviimise haldamist, küberturvalisuse riske, äritegevuse häireid koroonakriisi tõttu, kliimamuutustega seotud riske, varustussõltumatust ning omandatud ettevõtete integreerimist. Mitmes valdkonnas on meil selgelt määratletud eesmärgid ja hindame regulaarselt hetkeseisu. Näiteks püüdleme klienditeeninduse 97% taseme poole ja meie praegune tase on 96%. Muud näitajad, mida toodete arenduse ja turuleviimise valdkonnas jälgime, hõlmavad näiteks uute toodete osakaalu müügist ning turuosa ja ainuõiguse kaotust.

Meie roll maksumaksjana

Rahvusvahelise ravimikontsernina oleme teadlikud oma sotsiaalsest ja majanduslikust mõjust ning meie ettevõtte ühiskondlikust vastutusest riikide ja kogukondade ees meie tegevuspiirkonnas, sealhulgas meie rollist vastutustundliku maksumaksjana, kes tasub õiglase osa maksudest meie tegutsemisriikides. Need hõlmavad äriühingu tulumaksu, kohalikke ettevõtlusmakse, omandimakse ja mitmesuguseid palgast kinnipeetavaid makse, käibemakse, müügimakse, aktsiisi ja tollimakse. Lugege lisaks Zentiva üleilmsete maksupõhimõtete kohta.

Tervise-, ohutus- ja keskkonnaalased põhimõtted

Zentiva püüdleb selle poole, et jätta järgmistele põlvkondadele positiivne pärand, töötades samas pidevalt praegustele põlvkondadele kvaliteetsete ja soodsate tervishoiuteenuste pakkumise nimel. Vastutame keskkonna, oma töötajate ja muude kaasatud huvirühmade eest. Seega oleme teatavaks teinud järgmised tervise-, ohutus- ja keskkonnaalased põhimõtted ning järgime neid iga päev.

Andke teada

Zentiva julgustab oma inimesi ja Zentivaga suhtlevaid partnereid teavitama rikkumistest või nende kahtlusest või küsima nõuete järgimisega seotud küsimusi. Kogu asjaomast teavet, muu hulgas tuvastatud või tuvastatavalt teatajalt või anonüümsetest allikatest kogutud isikuandmeid, peetakse konfidentsiaalseks ja töödeldakse kooskõlas meie privaatsuspõhimõtetega, millega saab tutvuda siin: zentiva.com/gdpr/privacy-notice. Zentiva on võtnud endale kohustuse ennetada survemeetmete rakendamist heas usus teavitajate suhtes.

 Võtke ühendust vihjeliiniga või saatke anonüümne kiri aadressil:

Zentiva Group, a.s.,
Head of Compliance;
U Kabelovny 529/16,
Prague 10 – Czech Republic