Õigusteave ja isikuandmete kaitse põhimõtted

1. Intellektuaalomand 

2. Esitatud teabe laad 

3. Lingid teistele veebisaitidele 

4. Isikuandmed ja muu teave 

5. Piiratud vastutus 

6. Veebisaidi ligipääsetavus 

7. Teave toodete kohta 

8. Õiguslik raamistik 

9. Õigusteave

10. Õigused

Sellel lehel on toodud õiguslikud juhised, mis kehtivad kõigile seda saiti külastavatele internetikasutajatele. Selle saidi sirvimisega annate oma nõusoleku nende juhiste tingimusteta järgimiseks. Soovitame teil need juhised korrapäraselt üle vaadata, sest neid võidakse aeg-ajalt ette teatamata muuta.

Veebisaidi www.zentiva.ee (edaspidi „veebisait“) kasutamisele ja ligipääsule kehtivad järgnevad tingimused ja kõik asjakohased seadused. Sellele veebisaidile sisenemise ja selle sirvimisega kinnitate, et olete tingimusteta nõus järgnevalt toodud sätetega ja peate neist kinni.

1. Intellektuaalomand

Selle veebisaidi omanik ja haldaja on Zentiva Group, a.s. (edaspidi „Zentiva“).

Sellel veebisaidil avaldatud või esitatud materjalidele, sh kõik dokumendid, failid, kujunduslahendused, graafika, tehnilised joonised, seadmed, koodid ja veebisaidi üldine välimus, kehtivad autoriõigused, mis kuuluvad Zentivale ja mõnedele teistele Zentivaga samasse kontserni kuuluvatele ettevõtetele, nagu on määratletud ettevõtete ja ühistute seaduse (sh seadusemuudatused) nr 90/2012 Coll. paragrahvis 79, ning mida tähistab nimetus „© copyright Zentiva Group, a.s. 2017“ autoriõiguste, autoriõigustega seotud õiguste ja teatud õigusaktide muutmise seaduse (sh seadusemuudatused) nr 121/2000 Sb kohaselt.

Kõik õigused on kaitstud, kui mõnel juhul pole teisiti märgitud. Lisaks on kõik sellel veebisaidil esitatud tootenimed Zentivale kuuluvad kaubamärgid, kui pole märgitud, et need on mõne teise üksuse omand. Sellel veebisaidil toodud kaubamärgid, kaubanimed, logod ja tooted on riiklikult ning rahvusvaheliselt kaitstud. Nende kaubamärkide, kaubanimede, logode ja toodete kasutamine ilma Zentiva eelneva kirjaliku loata on keelatud.

2. Esitatud teabe laad

Sellel veebisaidil toodud teavet, iseäranis finantsteavet, ei peaks pidama investeerimispakkumiseks. Selline teave ei ole mõeldud klientide värbamiseks ega avalikuks pakkumiseks ja see ei ole pakkumine Zentiva aktsiate ega muude Zentiva ja/või selle tütarettevõtete emiteeritud väärtpaberite märkimiseks või ostmiseks või nendega kauplemiseks. Zentiva juhib tähelepanu asjaolule, et veebisaidil avaldatud finantsteavet uuendatakse korrapäraselt.

Olenevalt olukorrast võidakse veebisaidil postitada asjatundjate arvamusi veebisaidi sisuga seotud valdkondade kohta või väljavõtteid ajakirjanduses ilmunud artiklitest. Selline teave annab edasi ainult nende asjatundjate või väljaannete arvamusi ja need ei pruugi tingimata kattuda Zentiva seisukohtadega. Need asjatundjad ei ole Zentiva töötajad ega saa oma arvamusavaldustele viitamise eest Zentivalt mingisugust hüvitist. Zentiva ei vastuta sellistes materjalides avaldatud mis tahes teabe või seisukohtade täpsuse või täielikkuse eest. Asjatundjate nõuanded annavad edasi nende isiklikke seisukohti ja mingil juhul ei peaks arvama, et need esindavad Zentiva seisukohti või et Zentiva vastutab nende eest.

Ka leidub veebisaidil teavet tervise, sportimise ja rangelt inimestele mõeldud erinevate ravivõimaluste kohta. Selline teave on esitatud ainult teavitaval eesmärgil ega ole mõeldud arstide või apteekrite antavate nõuannete asendamiseks. Veebisaidil toodud teavet ei peaks kasutama haiguste ega tervisehädade diagnoosimiseks või kaugraviks ning sellest ei tohi lähtuda veebisaidil toodud mis tahes ravimi määramisel ega manustamisel. Pöörduge selleks alati arsti või apteekri poole ja tutvuge põhjalikult ravimi teabelehega.

Veebisaidil avaldatud teave ei ole mõeldud selleks, et veenda või ajendada meditsiinitooteid kasutama, mõjutada Zentiva toodete kliiniliste uuringute tulemusi või mõjutada otseselt või kaudselt Zentiva või Zentiva toodete kohta tehtavaid otsuseid.

3. Lingid teistele veebisaitidele

Zentiva ei vastuta kolmandate poolte veebisaitide eest, mida olete külastanud Zentiva veebisaidi vahendusel. Meil puudub igasugune kontroll sisu üle, mida edastatakse meist täiesti sõltumatutel kolmandate poolte veebisaitidel. Ka ei tähenda Zentiva veebisaidilt kolmanda poole veebisaidile viiva lingi olemasolu, et Zentiva kiidab mingil moel heaks selle saidi sisu või kasutusvõimalusi, millele seal viidatakse. Teie kohustus on võtta vajalikke ettevaatusabinõudid, et vältida veebisaidi kasutamisel muuhulgas viirust/viirusi, Trooja hobuseid ja muud pahavara.

Välised veebisaidid võivad sisaldada hüperlinke Zentiva veebisaidile. Selliseid hüperlinke ei paigaldata ilma Zentiva sõnaselge nõusolekuta. Zentiva ei vastuta mingil viisil ligipääsu puudumise eest sellistele välistele veebisaitidele. Samuti ei vaata Zentiva läbi, ei kontrolli ega kiida heaks mis tahes sisu, reklaame, tooteid ega muid materjale, mis on nende veebisaitide vahendusel esitatud või kättesaadavad ega kanna nende eest mingit vastutust.

4. Isikuandmed ja muu teave

4.1 Zentiva ei avalda kolmandatele pooltele teie isikuandmeid, mida olete edastanud e-posti teel. Seda teavet kasutatakse ainult selleks, et vastata teile nii tõhusalt kui võimalik.

Zentiva töötleb otse teilt saadud isikuandmeid ainult eesmärgil, milleks selline teave on esitatud. Isikuandmeid töödeldakse ainult ajaperioodi jooksul, mis on selle eesmärgi saavutamiseks vajalik. Isikuandmete esitamine on vabatahtlik.

Tšehhi Vabariigi seadus (koos seadusemuudatustega) nr 101/2000 Sb. isikuandmete kaitse kohta (edaspidi „andmekaitseseadus“), täpsemalt isikuandmete kaitse paragrahv 21, tagab teile õiguse pääseda juurde oma isikuandmetele ja neid muuta, ning muud õigused, kui avaldate selleks soovi ühel alltoodud viisidest:

e-posti aadrressil info.estonia@zentiva.com
posti teel aadressil Zentiva Group, a.s. Eesti Filiaal, Tartu mnt 13, Tallinn 10145, Eesti

Zentiva annab teada, et küpsiste eesmärk on koguda teavet selle kohta, kuidas te veebisaiti kasutate, näiteks teie keelevaliku ja muude seadete kohta. Teil on õigus küpsiste kasutamisest keelduda.

4.2 Ülesehitusest tulenevalt ei ole see veebisait mõeldud teie esitatava konfidentsiaalse teabe kogumiseks. Seetõttu ei loeta konfidentsiaalseks mingisugust teavet – v.a ülalkirjeldatud isikuandmed – olenemata selle esituskujust, sh dokumendid, andmed, graafika, küsimused, soovitused, kontseptsioonid, märkused vms, mida te sellele veebisaidile edastate. Seepärast annab sellise teabe meile edastamine meile õiguse seda kasutada, taasesitada, levitada ja muuta või seda üle kanda teie päringu töötlemiseks.

5. Piiratud vastutus

Zentiva teeb oma parimate võimaluste kohaselt kõik selleks, et veebisaidil edastatud teave oleks täpne ja uuendatud ning jätab endale õiguse muuta selle sisu igal ajal ja ette teatamata. Siiski ei saa Zentiva tagada, et veebilehel avalikustatud teave on täielikult täpne, korrektne, uuendatud ja ammendav. Seetõttu ei vastuta Zentiva:

veebisaidil edastatud teabe ebatäpsuse, ebakorrektsuse või puudulikkuse eest; kahju eest, mis on põhjustatud kolmanda poole petturlikust sissetungist, mille tagajärjeks on veebilehel edastatud teabe või materjalide muutmine;

üldiselt igasuguse kahju eest – olenemata selle põhjusest, päritolust, olemusest või tagajärgedest ning isegi juhul, kui Zentiva on teadlik sellise kahju tekkimise võimalusest –, mis on põhjustatud (i) veebisaidile ligipääsust või veebisaidile ligipääsu puudumisest; (ii) veebisaidi kasutamisest, sh kahju ja viirused, mis võivad sattuda teie arvutisüsteemi või muusse seadmesse; ja/või (iii) usaldusest, mida on näidatud otseselt või kaudselt veebisaidil esitatud teabe suhtes.

Materjalid veebisaidil ja muudel saitidel on esitatud põhimõttel „nagu on“ ega kätke mingisugust otsest või kaudset garantiid. Zentiva ei anna mingisugust otsest ega kaudset garantiid (ilma piiranguteta) selle turustatavuse ja konkreetseks otstarbeks sobivuse kohta.

6. Veebisaidi ligipääsetavus

Olete nõus, et (i) veebisaiti on tehniliselt võimatu edastada ilma tõrgeteta ja Zentiva ei vastuta selle eest mitte mingil viisil; (ii) tõrgete tõttu võib olla ajutiselt takistatud ligipääs veebisaidile; ning (iii) veebisaidi talitlusele võivad avaldada ebasoodsat mõju tingimused ja tegurid, mis ei ole Zentiva kontrolli all, näiteks Zentiva ja teie ning Zentiva ja muude süsteemide ning võrkude vahelised side- ja telekommunikatsiooniühendused.

Zentiva ja/või selle tarnijad võivad igal ajal ajutiselt või püsivalt muuta kogu veebisaiti või selle osi või katkestada veebisaidi või selle osade edastamine, et teha hooldustöid ja/või veebisaidil parandusi ja/või muudatusi. Zentiva ei vastuta veebisaidil tehtud mis tahes muudatuste ega veebisaidi edastamise katkestamise ega peatamise eest.

7. Teave toodete kohta

Veebisaidil avaldatud ja edastatud teave võib sisaldada otseseid või kaudseid viiteid Zentiva toodetele, programmidele ja teenustele, mida teatud riikides või piirkondades ei pakuta või mis pole neis kättesaadavad või mida võidakse pakkuda teise kaubamärgi all ning millele võivad olenevalt riigist kehtida erinevad määrused ja kasutustingimused. Sellised viited ei tähenda, et Zentiva eesmärk on neid tooteid, programme või teenuseid teie riigis müüa. Kui soovite teavet toodete, programmide ja teenuste kohta, mis on teie riigis või piirkonnas kättesaadavad, pöörduge teabe saamiseks Zentiva group, a.s. Eesti Fiiaali poole.

 

8. Õiguslik raamistik

Veebisaidile ja selle sisule kehtivad Tšehhi Vabariigi seadused. Kõik kohtuvaidlused seoses veebisaidi ja selle sisuga kuuluvad Tšehhi kohtute alluvusse.

9. Õigusteave

9.1 Veebisaidi avaldaja:

Zentiva Group, a.s. Eesti Filiaal, Tartu mnt 13, Tallinn 10145, Eesti

9.2 Vastutav väljaandja ja peatoimetaja:

Anda Blumberga, Head of Zentiva Baltics

9.3 Veebisaidi haldaja

Microsoft Nederland B.V.
Evert van de Beekstraat 354
1118, CZ Schipol (Amsterdam)
Server asub Euroopas

10. Õigused

10.1 Fotode õigused

Shutterstock, gettyimages, iStock

Hr Petr Adámek, Tšehhi Vabariik, hr Pavel Horník, Tšehhi Vabariik

Zentiva Group, a.s.