Õigusteave ja isikuandmete kaitse põhimõtted

Õiguslik teadaanne saidi Zentiva.com kohta

1. Intellektuaalomand

2. Teabe olemus

3. Teiste saitide lingid

4. Andmete privaatsus ja konfidentsiaalne teave

5. Vastutuse piirangud

6. Veebisaidi saadavus

7. Teave toodete kohta

8. Õiguslik raamistik

9. Õiguslik teadaanne

10. Omandiõigused

Sellel lehel kirjeldatakse õiguslikke juhiseid, mida kohaldatakse kõigile Interneti-kasutajatele, kes seda saiti külastavad. Selle saidi kasutamisega kohustute järgima neid juhiseid ilma eranditeta. Soovitame need juhised regulaarselt üle vaadata, kuna neid võidakse aeg-ajalt ilma ette teatamata muuta.

Veebisaidi zentiva.com (edaspidi „sait“) kasutamisele kohaldatakse järgmisi tingimusi ja kõiki relevantseid õigusakte. Selle saidi kasutamise ja sirvimisega kinnitate, et nõustute ilma eranditeta alljärgnevate tingimustega ja täidate neid.

1. Intellektuaalomand

Selle saidi omanik ja operaator on Zentiva Group, a.s. (edaspidi „Zentiva“).

Sellel saidil kuvatud või esitatud materjalidele, sealhulgas kõigile dokumentidele, failidele, kujundustele, graafikale, tehnilistele visanditele, seadmetele, koodidele ja saidi üldisele ilmele kohaldatakse Zentiva ja Zentivaga samasse kontserni kuuluvate teatud ettevõtete autoriõigust, nagu on määratletud äriühingute ja kooperatiivide seaduse nr 90/2012 Coll. § 79 koos muudatustega, samuti autoriõiguste, autoriõigustega seotud õiguste ja teatud seaduste muutmise seaduse nr 121/2000 Sb. (koos muudatustega) kohaselt määratlust „© autoriõigus Zentiva Group, a.s. 2017“.  

Kõik õigused on kaitstud, kui konkreetsel juhul ei ole viidatud teisiti. Lisaks on kõik sellel saidil viidatud tootenimed Zentiva kaubamärgid, kui nime puhul ei ole viidatud, et see kuulub teisele isikule või üksusele. Sellel saidil leiduvad kaubamärgid, kaubanimed, logod ja tooted on riiklikult ja rahvusvaheliselt kaitstud. Nende kaubamärkide, kaubanimede, logode ja toodete mis tahes kasutamine ilma Zentiva eelneva kirjaliku nõusolekuta on keelatud.

2. Teabe olemus

Sellel saidil esitatud teavet, eriti finantsteavet, ei käsitleta investeerimiskutsena. Seda ei tõlgendata suunamise ega avaliku pakkumisena ning see ei sisalda pakkumist tellida, osta või teha tehinguid Zentiva ega selle tütarettevõtjate aktsiate ega mis tahes muude väärtpaberitega. Zentiva juhib teie tähelepanu tõsiasjale, et sellele saidile postitatavat finantsteavet uuendatakse regulaarselt.

Saidile võidakse postitada saidi sisuga seotud konkreetse valdkonna kohta ekspertide arvamusi või väljavõtteid meediaväljaannete artiklitest. Selline teave esindab üksnes vastavate ekspertide või ajalehe arvamusi, mis ei pruugi ilmtingimata olla Zentiva arvamused. Sellised eksperdid ei ole Zentiva töötajad ega saa nende arvamuse kasutamise eest Zentivalt kompensatsiooni. Zentiva ei vastuta sellistes materjalides toodud mis tahes arvamuste ega teabe täpsuse ega täielikkuse eest. Eksperdi nõuanne peegeldab üksnes selle eksperdi isiklikku seisukohta ja ühelgi juhul ei tohi seda lugeda Zentiva arvamuseks ega vastutuseks.

Lisaks sisaldab sait tervise, füüsilise heaolu ja mitmesuguste inimkasutuseks mõeldud ravimitega seotud teavet. See on ainult informatiivseks otstarbeks ega ole mõeldud asendama teie arsti või apteekri nõuandeid. Siin leiduvat teavet ei tohi kasutada mis tahes haiguse või füüsilise probleemi diagnoosimiseks, distantsraviks ega ühegi saidil esitatud ravimi väljakirjutamiseks ega kasutamiseks. Peate alati konsulteerima oma arsti või apteekriga ja tähelepanelikult lugema ravimi pakendi infolehte.

Saidile postitatud teabe eesmärk ei ole veenda või motiveerida meditsiinitooteid kasutama või välja kirjutama, mõjutada Zentiva toodete kliiniliste katsete tulemusi ega mõjutada otseselt või kaudselt Zentivaga või Zentiva toodetega seotud otsuste langetamist.

3. Teiste saitide lingid

Zentiva vastutus ei laiene ühelegi kolmanda poole saidile, millele võisite juurdepääsu saada selle saidi kaudu. Meil ei ole võimalik kontrollida nende Zentivast täiesti sõltumatute kolmandate poolte saitide sisu. Lisaks ei viita lingi olemasolu selle saidi ja mis tahes kolmanda poole saidi vahel kuidagi sellele, et Zentiva kiidaks heaks selle kolmanda poole saidi sisu või selle sisu mis tahes kasutamise. Veelgi enam: teie kohustus on võtta kasutusele vajalikud ettevaatusabinõud, et vältida selle saidi saastumist muu hulgas, kuid mitte ainult, ühe või mitme viiruse, Trooja hobuse või mis tahes muu pahavaraga.

Välised saidid võivad sisaldada hüperlinke sellele saidile. Ühtegi sellist hüperlinki ei tohi installida ilma Zentiva selgesõnalise eelneva nõusolekuta. Ühelgi juhul ei ole Zentiva ühelgi viisil vastutav, kui selline väline sait ei ole kättesaadav, ja Zentiva ei vaata üle, kontrolli ega kiida heaks mis tahes sisu, reklaame, tooteid ega muud materjali, mis on saadaval sellistel saitidel või juurdepääsetav selliste saitide kaudu, samuti ei vastuta selle eest.

4. Andmete privaatsus ja konfidentsiaalne teave 

4.1 Teave selle kohta, kuidas Zentiva isikuandmeid töötleb, on privaatsusavalduses, mis on saadaval aadressil www.zentiva.ee/gdpr/privacy-notice.

Zentiva teavitab teid, et teie saidil käitumise (näiteks teie eelistatava keele või muude sätete) kohta teabe kogumiseks kasutatakse küpsiseid. Teil on õigus küpsiste kasutamisest keelduda. Lisateavet leiate meie küpsiste poliitikast aadressil https://www.zentiva.com/cookie-policy.

4.2 See sait ei ole mõeldud saama konfidentsiaalset teavet, mida võite esitada. Seetõttu ei loeta mis tahes teavet (välja arvatud ülalpool välja toidud isikuandmed), mille te saidil annate, ühelgi kujul (dokumendina, andmetena, graafikana, küsimustena, soovitustena, kontseptsioonidena, märkustena vms) konfidentsiaalseks. Seetõttu annab teie poolt meile andmete esitamise fakt meile õiguse neid andmeid kasutada, paljundada, hajutada või muuta või edastada teie taotluse täitmiseks.

5. Vastutuse piirangud

Zentiva teeb kõik selleks, et tagada oma võimaluste piires teile saidil esitatud teabe täpsus ja värskus, ning ettevõttel on õigus seda teavet muuta igal ajal ja ilma ette teatamata. Sellegipoolest ei saa Zentiva täielikult garanteerida saidil saada oleva teabe täpsust, punktuaalsust, värskendatust ega ammendavust. Seetõttu ei saa teda vastutavaks pidada järgmise eest:

saidil esitatud teabe mis tahes ebatäpsus, ebaõigsus või mittetäielikkus; mis tahes kahju, mille põhjuseks on kolmanda poole pettuslik sissetung, mis põhjustas saidil esitatud teabe või materjalide muutmise;

üldisemalt mis tahes kahju, olenemata selle põhjusest, päritolust, olemusest või tagajärgedest, isegi kui Zentiva oli selle kahju võimalikkusest teadlik, mis tekkis (i) saidile juurdepääsemise tõttu või seetõttu, et sait polnud juurdepääsetav, (ii) saidi kasutamise tõttu, sealhulgas mis tahes kahju või viiruse tõttu, mis võib nakatada teie arvutisüsteemi või mis tahes muud toodet, ja/või (iii) saidil otseselt või kaudselt esitatud mis tahes teabe õiguste tõttu.

Sellel saidil ja kõigil teistel saitidel olevad materjalid on esitatud olemasoleval kujul, ilma igasuguste otseste või kaudsete garantiideta. Zentiva ei paku mingisugust otsest ega kaudset garantiid ilma piiranguteta seoses nende materjalide turustatavuse ja kindlaks otstarbeks sobivusega.

6. Veebisaidi saadavus

Olete teadlik, et (i) tehniliselt on võimatu pakkuda tõrgetevaba saiti ja Zentiva ei saa selle eest vastutust võtta, (ii) tõrked võivad põhjustada saidi ajutise kättesaamatuse ning (iii) saidi tööd võivad kahjustada Zentiva kontrolli alt väljas olevad tingimused ja täitmised, näiteks Zentiva ja teie ning Zentiva ja teiste süsteemide ja võrkude vahelised ülekande- ja telekommunikatsioonilingid.

Zentiva ja/või tema tarnijad võivad igal ajal ajutiselt või püsivalt muuta kogu saidi või saidi osa tööd või katkestada kogu saidi või saidi osa töö hooldustööde ja/või täiustuste tegemiseks ja/või saidil muudatuste tegemiseks. Zentiva ei vastuta saidi toimimise mis tahes muutmise, peatamise ega katkestuse eest.

7. Teave toodete kohta

Saidil leiduv või levitatav teave võib sisaldada otseseid või kaudseid viiteid Zentiva toodetele, programmidele ja teenustele, mida ei pakuta teatud riikides või regioonides või mis pole teatud riikides või regioonides saadaval või mida võidakse pakkuda teise kaubamärgi all ja millele võidakse riigiti kohaldada erinevaid regulatsioone ja tingimusi. Sellised viited ei tähenda, et Zentival oleks kavatsus neid tooteid, programme või teenuseid teie riigis müüa. Konsulteerige teie regioonis/riigis saadaolevate toodete, programmide ja teenuste asjus Zentiva kohaliku filiaaliga või oma Zentiva äripartneriga.

8. Õiguslik raamistik

Sellele saidile ja selle sisule kohaldatakse Tšehhi Vabariigi õigusakte. Saiti ja selle sisu puudutavad võimalikud kohtuvaidlused kuuluvad Tšehhi kohtu pädevusse.

9. Õiguslik teadaanne

9.1 Saidi toimetaja:

Zentiva Group, a.s., U kabelovny 529/16, Praha 10 - Dolní Měcholupy, Tšehhi Vabariik, postiindeks: 102 00.

9.2 Väljaandmisdirektor ja tegevtoimetaja:

Ines Windisch, sisehaldusjuht, Zentiva Grous, a.s.

9.3 Saidi majutus

Microsoft Azure
North Europe-Ireland
Takeda Ireland Ltd (Grange Castle)
New Nangor Road, Grange
Dublin 22
Ireland

10. Omandiõigused

10.1 Fotode omandiõigused

Shutterstock, gettyimages, iStock

Mr Petr Adámek, Tšehhi Vabariik, Mr Pavel Horník, Tšehhi Vabariik

Zentiva Group, a.s.