Isikuandmete kaitse üldmääruse vorm

vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 2016/679, 27. aprill 2016, füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta

#TIME#

(Serveri ajavöönd on UTC +01:00 (Praha))

Taotleja (andmesubjekt)
Äriühingu (vastutava töötleja) valimine, keda taotlus puudutab
Taotluse tüübi valimine
Kliendi roll
Vastuse kanali määratlemine
Lisad
Kinnitage, et tei ei saada rämpsposti

Teave esitatakse tasuta. Korduvate taotluste korral võidakse nende eest tasu võtta. Tasu võidakse võtta ka taotluste eest, milles nõutakse andmete esitamist füüsilistel andmekandjatel.

Hinnad : www.zentiva.com/gdpr/pricelist.